การกระจายเหรียญ Bitkub Coin (KUB)

การกระจายเหรียญ Bitkub Coin (KUB)

KUB Distribution :

30% งบประมาณสนับสนุนระบบนิเวศ

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนโปรเจกต์บน Bitkub Chain ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัทฯ รวมถึงเป็นงบประมาณสำหรับ Validator Nodes, สำหรับรองรับ Gas Fee, และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครือข่ายที่จะช่วยให้ Bitkub Chain สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

30% กองทุนบริษัท

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยเครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำรองในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือตามที่เครือบริษัทฯเห็นสมควร

24% งบประมาณสำหรับพัฒนาชุมชนและศูนย์ซื้อขาย

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ Bitkub Chain และ Bitkub Exchange ผ่านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแบบองค์รวม

10% งบประมาณดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนสภาพคล่องในตลาดซื้อขาย ณ ช่วงแรกของการเปิดให้ซื้อขาย Bitkub Coin (KUB)

5% งบประมาณสำหรับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการสร้างความสัมพันธ์กับพาร์ตเนอร์ให้เข้ามาร่วมในเครือข่าย

1% งบประมาณสำหรับกิจกรรม Airdrop

งบประมาณในส่วนนี้จะได้รับการบริหารโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับแจกจ่าย Bitkub Coin (KUB) ให้กับลูกค้าของบิทคับที่มียอดซื้อขายสะสมขั้นต่ำผ่านเกณฑ์และอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนด โดยทำการแจกจ่ายในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัว Bitkub Coin (KUB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *