bitkub คืออะไร?

bitkub คืออะไร

bitkub คือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) สัญชาติไทย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตัวอย่างสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้ในแพลตฟอร์มของ bitkub เช่น bitcoin, ethereum, ripple และอีกมากมาย ช่วยให้คนไทยได้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกกฏหมาย สะดวก ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *