KYC คืออะไร ทำไมต้อง KYC ?

kyc คืออะไร

KYC ย่อมาจาก Know Your Customer (แปลตรงตัวว่า ทำความรู้จักลูกค้าของคุณ) คือการทำความรู้จักลูกค้า ระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร และมีตัวตนอยู่จริง เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การระบุตัวตนนั้นมีหลายระดับ เช่น

  • เวลาเราไปสมัครเว็ลบอร์ดต่างๆ ก็ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้ email หรือเบอร์โทรศัพท์
  • การเปิดบัญชีธนาคารที่สาขา เราก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่าตัวเรากับใรูปในบัตรเป็นคนๆเดียวกันหรือไม่
  • การเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (bitcoin และ cryptocurrency ต่างๆ) แบบผ่านระบบออนไลน์(ไม่ต้องไปสาขา) ก็ต้องมีการ KYC ด้วยการถ่ายรูปเราคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านประบบออนไลน์ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่า ผู้เปิดบัญชีตรงกับรูปในบัตรฯหรือไม่ และมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า

การทำ KYC มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการฟอกเงิน การปลอมแปลงตัวตน หรือแม้กระทั่งการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ก่อนการร้าย ดังนั้นเราต้องให้ความร่วมมือกับบริการทางการเงิน ในการยืนยันตัวตน แต่จะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกกฏหมายด้วย ไม่ใช่แพลตฟอร์มหลอกลวง ที่ต้องการลอกเอาข้อมูลส่วนตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *